Formularz zmian dodatkowych pól

By zarządzać dodatkowymi polami (Co to są dodatkowe pola?) należy uzupełnić odpowiedni formularz.

Wybór obiektu

Na samym wstępnie należy wybrać obiekt, który chcemy zmieniać.

Dodawanie pola

By dodać pole należy kliknąć w przycisk Dodaj (1). Wyświetli się formularz, gdzie można okeślić parametry pola.

Następnie należy nadać nazwę polu (1) (ta nazwa będzie używana we wszystkich formularzach i listach) oraz wybrać jakiego rodzaju pole to będzie (2). Dokładny opis rodzajów pól - Jakie są rodzaje dodatkowych pól?.

Zmiana i usuwanie pól dodatkowych

Można swobodnie zmieniać nazwę pola.

Ostrzeżenie

Niektóre zmiany rodzaju pola mogą pociągnąć za sobą utratę danych. Tak się dzieje np. przy zmianie pola daty na pole tekst.

Można również zmienić kolejność wyświetlanych pól dodatkowych poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ikonki strzałki (1).

By usunąć pole należy kliknąć przycisk (2).

Ostrzeżenie

Przy usunięciu pola jego dane zostaną natychmiast usunięte z systemu - nie ma możliwości ich przywrócenia.

Zatwierdzenie zmian

Po każdej zmianie formularza należy kliknąć przycisk Zapisz zmiany.