Specjalne powiązania widżetów

Widżet może mieć specjalne powiązania z zewnętrznymi obszarami systemu.

Opcje w zakładkach widżetów

Po prawej stronie zakładek widżetów pojawiają się wybieralne opcje (1).

Służą one do zmiany danych wyświetlanych w odpowiednich widżetach. Informacja czy widżet jest zależny od tych pól znajduje się na ekranie dodawania widżetu.

Pierwsza z nich odnosi się do grupowania wykresów liniowych - czy ma to być grupowanie roczne, miesięczne, kwartalne, tygodniowe czy dzienne.

Druga z nich określa dane jakie mają być brane pod uwagę wg zakresu dat. Najczęściej decyduje data dodania (np. klienci, tematy czy kontakty), ale może to być też data przychodu (w przychodach) czy data kosztu (w kosztach).

Żeby widżet był połączony z tym sterowaniem należy podczas jego tworzenia włączyć to powiązanie.

Powiązanie z grupowaniem wykresów dostępne jest w typie wykres słupkowy w zakładce grupowanie (1). Opcja pojawia się tylko jeżeli jako pole grupowania wybierze się pole daty. Wówczas pojawi się możliwość powiązania tego grupowania (2). Jeżeli powiązanie się wyłączy to należy wybrać okres grupowania dla wybranego pola daty.

Powiązanie z zakresem dat dostępne jest w wielu typach widżetów w zakładce ogranicz do wyszukanych (1). Po włączeniu tej opcji (2) można wybrać, które pole będzie powiązane (3) (z reguły odpowiednim polem jest Data dodania, ale można to zmienić np. w przychodach na datę przychodu).

O fakcie powiązania widżety ze sterowaniem zewnętrznym świadczy fakt występowania ikonki łańcucha (1) w nagłówku widżetu.

Powiązanie z obiektem lub danymi obiektu

W niektórych przypadkach widżet jest powiązany z konkretnym obiektem lub danymi tego obiektu.

Dzieje się tak np. w przypadku widżetów na stronie analizy np. analizy klientów. Wówczas podczas tworzenia widżetów nie można wybrać źródła danych gdyż jest on z góry ustalony - w przypadku analizy klientów źródło jest ustalone jako klienci.

Innym przykładem są widżety dodane do strony ze szczegółami obiektu np. szczegółami klienta. Wówczas system wymusza powiązanie z wybranym obiektem, więc jeżeli wybierze się widżet z listą tematów, to system pokaże tylko tematy powiązane z danym klientem.